ÇED Raporu Hazırlama Hizmeti

üre Mühendislik Çevre Danışmanlık ÇED Yönetmeliği’nin EK-1 Listesi kapsamına giren faaliyetler için veya EK-2 Listesi kapsamına girdiği’ halde ilgili Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından “ÇED Gereklidir” kararı verilen faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlamaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği, gerekli durumlarda simülasyon veya modellemeler yapılarak bu etkilerin noktasal dağılımlarının irdelendiği bir süreçtir. Bu süreci en doğru şekilde yönetmek için oluşturulan Küre Mühendislik Çevre Danışmanlık kadrosu genç, enerjik ve tecrübeli profesyonellerin uyum içinde bir araya geldiği bir ekiptir. Ekip üyeleri çeşitli disiplinlerden (İşletme, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Veteriner, Biyolog vb.) ve çok farklı görevlerde bulunmuş (özel sektör yöneticilerinden üst düzey devlet bürokratlarına) kişilerden ve konularında uzman bilim insanlarından özellikle seçilmişlerdir. Bu farklılık, ekibin spesifik problemlere değişik bakış açıları ile yaklaşmasını ve bir projenin her yönden, uzmanlar tarafından incelenmesini sağlamaktadır.

Hazırlanan ÇED Raporu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başkanlığında oluşturulan inceleme Değerlendirme Komisyonu (İOKJ) tarafından değerlendirilmesi sonucunda alınan önlemlerin yeterli görülmesi halinde Bakanlık “ÇED Olumlu Kararı” verir ve faaliyet sahibi bu görüşe istinaden ilgili idarelerden gerekli izinlerini alarak yatırıma başlar.

Küre Mühendislik Çevre Danışmanlık hazırladığı ÇED Raporlarında gerçekleştirilmesi planlanan projenin özellikle yakın yerleşim alanlarına ve içinde bulunduğu ekosisteme olası önemli etkilerini daha yakından inceleyebilmek amacı ile aşağıda belirtilen spesifik simülasyon ve modelleme hizmetlerini de vermektedir.

Küre Mühendislik Çevre Danışmanlık tarafından hazırlanan Toz Dağılım Modellemesi ile özellikle Madencilik Projeleri için hazırlanan ÇED Raporlarında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler esnasında ortaya çıkması muhtemel toz emisyonunun proje alanı yakınında bulunan yerleşim alanları üzerine olası etkileri belirlenmektedir.

Küre Mühendislik Çevre Danışmanlık tarafından hazırlanan Koku Dağılım Modellemesi ile özellikle Hayvancılık (Tavukçuluk) Projeleri için hazırlanan ÇED Raporlarında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler esnasında ortaya çıkması muhtemel koku emisyonunun proje alanı yakınında bulunan yerleşim alanları üzerine olası etkileri belirlenmektedir.

Küre Mühendislik Çevre Danışmanlık tarafından hazırlanan Akustik Raporlar ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler esnasında ortaya çıkması muhtemel çevresel gürültünün proje alanı yakınında bulunan yerleşim alanları üzerine olası etkileri belirlenmektedir. Hazırlanan Akustik Raporlarda operasyonel ve meteorolojik olarak çeşitli senaryolar üretilerek her bir senaryonun karşılaştırmalı dağılım analizleri yapılmaktadır.