MADENCİLİK PROJELERİ

Küre Madencilik Danışmanlık’ın iddialı olduğu iş kollarından bir tanesi de Madencilik sektörüdür. Firmamız konusunda Dünya ölçeğinde ün kazanmış akademisyen danışmanları ve tecrübeli profesyonelleri ile anahtar teslimi madencilik projeleri geliştirmektedir. Hem yer altı hem de yer üstü madencilik faaliyetleri konusunda projeler yürütülmektedir.
Projeler kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrı ayrı veya bütün olarak ta verilmektedir.

  1. Uzaktan algılama ve CBS (LANDSAT TM Uydusu ) kullanarak, deneyimli danışman kadrosu, akademisyenler ve üniversiteler ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde potansiyel rezerv alanları belirlenmektedir.
  2. Potansiyel rezerv alanlarının belirlenmesinin ardından sahada GPS cihazları ile uygun çalışma alanlarının koordinatlarıalınmaktadır.
  3. Koordinatları alınan sahalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında ruhsat sorgulaması yapılmaktadır.
  4. Sorgula sonucu belirlenen uygun sahalar için Maden Arama Ruhsatı alınmaktadır.
  5. Sahada sondaj ve detaylı rezerv tespiti çalışmaları yapılmaktadır.
  6. Yapılan çalışmaların değerlendirildiği Arama Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.

Madencilik faaliyetleri uygulama yönetmeliği ile birlikte arama ruhsatı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat talep ettikleri yıl için açıklanan mali yeterlilik evrakları ile birlikte vermek zorunda olduğu maden arama projesi içeriğinde arama yapılacak sahanın seçiminden başlayıp kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama sürecini (ön arama, genel arama, detay arama ) bir termin planında belirtir.
Talebin değerlendirilmesi sonucu arama ruhsatı düzenlenir. Arama ruhsatının düzenlenmesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.
Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl II{b}, III. ve V. Gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. Ruhsat sahibi, genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesi ekinde verilen kaynak planında belirtilen kaynak/rezerv raporuna ait bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunu da vermek zorundadır. II{b}, III. ve V. Gruplardaki ruhsatlar bu dönemin sonunda işletme ruhsatı için başvurularını yapmak zorundadır. IV. ve VI. Grup maden ruhsatları ise dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.
Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Faaliyet raporlarının (ön arama, genel arama, detay arama) zamanında verilmemesi durumunda teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Arama dönemlerinde bir sonraki aşamaya geçilmesi durumunda veya işletme projesi verilmesi durumunda, önceki aşamalara ait faaliyetlerin yerine getirilmiş olması şartı aranır.

  1. Madencilik Projeleri için ÇED Raporu hazırlanmaktadır. ÇED Raporu kapsamında Toz Dağılım Modellemesi ve Patlatma Vibrasyon Modellemesi yapılmakta, açık alanda çalışan iş makineleri ile ekipmanların çevresel gürültü etkilerini görebilmek amacı ile Akustik Rapor hazırlanmaktadır.
  2. Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Toprak Koruma Projesi hazırlanmaktadır.
  3. Orman alanları üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Rehabilitasyon Projesi hazırlanmaktadır.
  4. Madencilik faaliyetleri için çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirilmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır.
  5. Madencilik işletmesi için işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alınmaktadır.
  6. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, il özel idareleri tarafından verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler il özel idaresine başvurur.

Gayrisıhhi müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının tamamı ile geçici tesisleri kapsar.
Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim yapılması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.

 1. İşletme ruhsat sahası içerisinde belirlenen alan için İşletme İzni alınmaktadır.
 2. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Teknik Nezaretçilik Hizmetiverilmektedir.
 3. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Çevre Görevlisi Hizmeti verilmektedir.
 4. Madencilik işletmeleri için Çevre izni alınması çalışmaları yürütülmektedir
 5. Madencilik işletmelerinin ruhsat temdit işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 6. Madencilik işletmelerinden kaynaklanan atıkların yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.