Maden Sahaları Jeolojik Etüt Hizmetleri

Var olduğu bilinen yada olması mümkün maden yataklarının ön incelemelerinin yapılarak madenin cinsine, özelliklerine, kullanılabilirliğine ve ekonomikliğine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Maden Sahaları Araştırmalarında Jeolojik Etüdün ilk aşaması Jeoloji Haritalarının yapılmasıdır. Jeoloji Haritaları, yüzeydeki kayaları ve toprağı açıklar, yeraltının derinliklerindeki kayalar hakkında bilgi verir, kayaların ve toprağın yaşlarını belirtir. Jeoloji haritaları; yüzeydeki kayaların ve materyallerin çalışılması ve bu kayalar hakkındaki bilgilerin haritaya aktarılmasıyla yapılır. Bu nedenle madenlerin oluşum mekanizmalarının aydınlanması ve yeni maden sahalarının aranmasında gerekli temel bilgileri elde etmek için söz konusu jeoloji haritalarının yapılmış olması gerekir. Değişik ölçekte jeoloji haritalarına temel oluşturacak en kullanışlı harita ölçeği 1/25.000 olarak belirlenmiştir.
Potansiyel Maden Sahası için ilk aşama Jeolojik Etütlerin tamamlanmasından sonra ileriye dönük çalışmaların programlanmasına geçilir. Maden aramanın planlanmasında yan kayacın özellikleri dikkate alınmalıdır. Magmatizma, yüzeysel alterasyon veya bozuşma, tortullaşma, metamorfizma cevherleşmeye sebep olabilir. Oluşumun yan kayaçla eşzamanlı olup olmaması.oluşan yatağın tipi ve şekli, ilgili elementler ve alterasyonlar, oluşum yaşı gibi parametreler aranacak madene göre arama programını dolayısı ile maliyetleri etkiler.
Aranan madenin oluşum özelliğine göre,

  1. öncelikle; jeoloji, uzaktan algılama, jeokimya, jeofizik, metallojeni haritaları ve maden/zuhur bilgileri gibi temel bölgesel veriler büro çalışması ile değerlendirilir.
  2. Önemli bulunan bölgelerde ön aramalar (prospeksiyon) şeklinde arazi çalışmalarına başlanır. Jeoloji, jeokimya ve jeofizik haritaları (küçük ölçekli) tamamlanır.
  3. Ön arama sahalarından derlenen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen hedef sahalarda detay aramalar (explorasyon) aşamasına geçilir. Maden jeolojisi, jeokimya anomali, jeofizki haritaları (büyük ölçekli) tamamlanır. Rezerv, tenör, parajenez, mineralojik özellikler ve teknolojik test olumlu ise madenin üretimi için gerekli diğer parametreleri de değerlendiren fizibilite raporu yazılır. Maden işletmeye hazır hale gelmiştir.
  4. Güncelleştirilmiş maden jeoloji haritaları ve diğer bilgiler ışığında üretim sürecinde karşılaşılan problemler ile üretim tamamlandıktan sonra çevrede veya daha derinde madenin devamının veya buna bağlı oluşmuş başka bir madenin bulunup bulunmadığı araştırılır. Maden Sahalarının Jeolojik Etütleri firmamız Jeoloji Mühendisleri tarafından potansiyel madenin oluşum özelliklerini ve jeolojisini temel olarak yapılmakta ve rapor olarak sunulmaktadır.