Jeolojik-Jeoteknik Hizmetler

Mühendislik jeolojisi, kaya ve zemin mekaniği ile temel sondaj ve enjeksiyon konularındaki her türlü uygulama ve araştırmaları kapsamaktadır. Jeoteknik hizmetler kapsamında yerleşim alanları imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik çalışmaları yaparak en uygun yerleşim alanının saptanması, çevre, doğal afetler yönünden değerlendirilerek çözüm önerilerinin getirilmesi, binaların hasar tespiti ile depreme karşı güçlendirme, taşıyıcı sistemden örnekler alınması, donatı tespiti ve özelliklerinin saptanması vb. konularda hizmetler verilmektedir.
Yerleşim Alanı, Parsel, Toplu Konut Köprü vb. Zemin Etütleri
Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki imar planına ve üst ölçek çevre düzeni planlarına esas jeolojik, hidrojeolajik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve imar planına esas etüt raporların hazırlanması.
Doğal afet, çevre jeolojisi ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeolojik mühendislik hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması

  • Heyelan Etütleri
  • Maden Etütleri
  • Şev, oturma, sıvılaşma analizleri
  • Yer altı Suyu Arama ve Kullanma Belgelerinin alınması